google-site-verification=9wIhoStPXHoEiDIs3oObPmcUhyNxbvsxX6MaV-Izgq4
Nhà sản xuất, CS SX Dây, Dây Nilon, Day Nilon, Nilon, PP, DayNilon, Kim Sanh, Hải Hoàn, Hai Hoan, day PP,Dây buột, Túi Rác,  KS, HH, dây, dây đen.